TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

SV. JOSEF

- muž spravedlivý

 

 

 

Jméno Josef (znamená „Bůh ti dá“ - Gn 30,24) nosí v Bibli řada dalších známých osob.  Bývalo považováno za typické židovské a nepoužívalo se jako křestní - do renesance se prakticky nevyskytuje např. ve šlechtických rodokmenech.  Úcta ke svatému Josefu se rozšířila až od 16. století, kdy ji velmi propagovala sv. Terezie Veliká (z Ávily), která se na světcovu přímluvu uzdravila z dlouhé nemoci.  Založila bosé karmelitky a svěřila tento řád pod jeho ochranu.  Zasvěcený svátek pak zavedl papež Řehoř XV. roku 1621 a papež Pius IX. prohlásil sv. Josefa v roce 1870 ochráncem katolické církve.

Zemský sněm v roce 1654 přiřadil sv. Josefa k našim českým patronům, a od té doby jeho obliba u nás rychle rostla.  Josefská pouť v Praze (po matějské druhá v roce) mívala značný věhlas, a pražských Pepíků přibývalo.  Kostelů sv. Josefa z doby baroka stojí v Čechách celá řada.

Tridentský koncil (1545-1563) vyzdvihl Svatou rodinu jako vzor křesťanského života - od té doby je sv. Josef příkladem ohleduplného a obětavého manžela, který rodinu ochraňuje, je-li třeba stěhuje ji do egyptského bezpečí, pracuje pro ni a vychovává svěřené Dítě.  Proto je nazván mužem spravedlivým.

 

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

 

Svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu.  Ty, který mocně pomáháš ve všech životních situacích a dokážeš pomoci i tehdy, když si nikdo neví rady, obrať svůj otcovský zrak na záležitosti svých dětí.

 

V obtížích, v utrpení, které mě tíží, utíkám se k tobě s důvěrou.  Vezmi, prosím, do svých laskavých dlaní tu závažnou a obtížnou záležitost, která je příčinou mého nepokoje.  Učiň, aby její šťastné vyřešení přineslo chválu Bohu a prospělo tvému oddanému ctiteli.

 

Milovaný svatý Josefe, ty jsi nikdy nebyl nadarmo vzývaný, přimlouvej se za mne u Ježíše, pros Marii.  Buď mým orodovníkem u božského Syna, jemuž jsi byl na zemi otcem, živitelem, milujícím a věrným ochráncem.  Buď mým orodovníkem u Marie, které jsi byl tak hluboce milujícím a navzájem milovaným snoubencem.

 

Věřím z celého srdce, že můžeš vyslyšet mou prosbu a zbavit mě starostí, které mě tíží, a hořkosti, kterou je naplněna má duše.  Mám velkou důvěru, že v ničem neopomeneš pomoci mně ztrápenému, jenž tě snažně žádá o pomoc.

 

Klečím u tvých nohou, dobrý svatý Josefe, a naléhavě tě žádám, shlédni na moje prosby a na moje slzy a přikryj mě pláštěm své ochrany.  Amen.

 

POSTNÍ DOBA A STÁŘÍ

 

Svatý otec Jan Pavel II. opustil tento svět v předvečer svátku Božího milosrdenství roku 2005.  Jeho poslední poselství k  postní době je plné inspirace a hluboké moudrosti a neztratilo nic na své aktuálnosti ani po šesti letech.

 

„Každý rok se nám nabízí postní doba jako doba vhodná pro zintenzivnění modlitby a pokání a pro otevření duše k poslušnému přijetí Boží vůle.  V ní je nám ukázána duchovní cesta, která nás připraví na znovuprožití velkého tajemství Kristovy smrti a vzkříšení, především prostřednictvím vytrvalejšího naslouchání Božímu slovu a obětavějšímu umrtvování.  Mým přáním je nabídnout vám tento rok, drazí bratři a sestry, téma aktuální jako nikdy předtím, dobře vyjádřené následujícími verši Písma: „Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů.“ (Dt 20,20)

 

Lidský život je vzácným darem, který je nutné milovat a bránit v každé jeho fázi.  Přikázání „Nezabiješ!“ žádá, aby byl stále ctěn a podporován, od svého začátku  až po svůj přirozený konec.  Je to přikázání, které platí, i když se dostaví nemoci a když ztráta sil omezí lidské bytí v jeho samostatnosti.  Jestliže bude stáří se svými nevyhnutelnými obtížemi vážně přijato ve světle víry, může se stát drahocennou příležitostí pro lepší pochopení tajemství kříže, který dává plný smysl lidské existenci.  Starý člověk potřebuje být pochopen a potřebuje pomoc v této perspektivě.

 

Více volného času nabízí starým lidem v této životní fázi příležitost čelit hlubokým životním otázkám, které snad byly přehlíženy z důvodů, jež byly považovány za naléhavější.  Vědomí blízkosti konečného cíle vede starého člověka k tomu, aby se soustředil na to, co je podstatné, a aby položil důraz na to, co opotřebení věkem nezničí.

 

Drazí bratři a sestry, rozjímejme během postní doby o tom, jak je důležité, aby každé společenství s láskyplným pochopením provázelo ty, kteří zestárli.

 

Kromě toho je třeba si zvyknout myslet na tajemství smrti s důvěrou, aby ke konečnému setkání s Bohem došlo s vnitřním pokojem, ve vědomí, že nás přijme Ten, „který nás utkal v životě naší matky“ (Ž 139) a který „nás chtěl ke svému obrazu a podle své podoby“ (Gn 1,26)

 

Maria a Josef, naši průvodci na cestě postní doby, ať přivedou všechny věřící, zvláště staré lidi, ke stále hlubšímu poznání Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, a který je nejvyšším smyslem naší existence.“

(Z poselství Svatého otce Jana Pavla II. K postní době 2005.)

 

 

.

 

Tak hodnotí Pěstouna Páně svatý Matouš.  Dnešní církev slaví svatého Josefa dokonce dvakrát v roce.  V polovině 20. století zavedla svátek sv. Josefa Dělníka - 1. května.  Za slavností 19. března však stojí tento svátek jaksi v pozadí.

V pozadí také postává svatý Josef na obrazech Narození Páně nebo Klanění Tří králů.  Sám sice pocházel z královského Davidova rodu, ale Svatou rodinu živil tesařinou, což tehdy kromě veškeré dřevovýroby zahrnovalo asi i stavitelství.  Evangelia zmiňují svatého Josefa od zasnoubení s Pannou Marií přes betlémské události až po hledání dvanáctiletého Ježíše v chrámě.  O jeho smrti Bible sice nemluví, ale usuzuje se, že zemřel před Ježíšovým veřejným vystoupením: není už např. zmiňován na svatbě v Káně Galilejské.  Barokní obrazy „Smrt svatého Josefa“ zobrazují u jeho úmrtního lože Ježíše a Pannu Marii.


Underscore.gif
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; [Ef 1,3]