TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

Vrcholem je svátost smíření - zpověď.  V ní jde o setkání s Bohem, který je schopen a připraven všechno zlo z naší minulosti smazat a odpustit.  Tímto nás zbavuje tíže minulosti a jejích důsledků.  Osvobozuje nás tak k novému vyjití do života.  Poznat, uznat a vyznat poklesky minulosti činí člověka schopným čelit pokušením a obtížím dneška. 

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání.  Bez něho zůstávají kající skutky neplodné a lživé.  Vnější skutky jsou pouze pomocí k proměně srdce.

 

PŘÍLEŽITOST PRO KAŽDÉHO

„Zoufal bych, kdybych neznal tvé milosrdenství, Bože!“

                                                                                             (sv. Efrém)

Bůh nabízí své milosrdenství každému, kdo je chce přijmout, i člověku vzdálenému a pochybujícímu.  Současnému člověku, znavenému průměrností a falešnými nadějemi, se tak nabízí možnost vydat se na cestu v plnosti života.

 

              OBNOVA ČLOVĚKA SE USKUTEČŇUJE

              SKRZE OBRÁCENÍ A PŘÍKLON K BOHU.

              NIKOLI JEN SKRZE KRATIČKOU OTOČKU

              A LETMÝ POHLED JINÝM SMĚREM.

              USKUTEČŇUJE SE VE VYKROČENÍ

              NA CESTU JINÝM SMĚREM.              (P. Hans Buob)

______________

 

Poslední soud   (povídka)

Jedna žena umřela po prostém a pokojném, životě. Ocitla se pak v dlouhé a spořádané frontě, která pomalu postupovala k Nejvyššímu soudci.  Jak se dostávala blíž a blíž, slyšela Ježíšova slova stále jasněji.

Zaslechla, že Ježíš říká jednomu muži: „Ty jsi mi pomohl, když jsem byl zraněný na dálnici, a dovezl jsi mě do nemocnice.  Vstup do mého ráje.“  A jinému: „Ty jsi dal té vdově bezúročnou půjčku, pojď si pro věčnou odměnu.“ A pak: “Ty jsi zdarma prováděl složité chirurgické operace, abys mohl mnohým vrátit naději.  Vstup do mého království.“ A tak dál.

Ubohá žena se vyděsila, protože si za žádnou cenu nemohla vzpomenout, že by za svůj život udělala něco výjimečného.  Anděl jí s úsměvem, ale rozhodně zamezil se z dlouhé fronty vytratit.  Se srdcem bušícím jako zvon a s velikou bázní došla až před Ježíše.  Hned se jí zmocnil pocit, jako by ji objal svým úsměvem.  „Ty jsi vyžehlila všechny mé košile...  Vstup do mého štěstí.“

---------------

Někdy je tak těžké si představit, jak výjimečné je něco běžného.

                               (Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše.)

CO JE TO POKÁNÍ?

Ježíš začal své působení slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Mk 1,14).

Co je to pokání a obrácení?

Napovědět nám může původní význam slov používaných v hebrejštině - řeči Bible a židovského náboženství.  Hebrejská slova používaná pro pokání znamenala v běžné hovorové řeči: „změnu cesty, návrat po ní v protisměru“, ale i „vzdychání, pociťování lítosti“.  V náboženském jazyce pak vyjadřovala nové orientování se ve všem jednání, odvrácení od toho, co je zlé a navrácení se k Bohu.

České překlady těchto slov používají výrazy: pokání, obrácení, změna směru, změna smýšlení.  Původním smyslem pokání je neustálá revize (dosavadního) směru naší životní cesty.

 

TRADIČNÍ SKUTKY POKÁNÍ

Během staletí se osvědčilo několik „kroků“ na cestě pokání: Půst, modlitba, almužna a smíření.

 

PŮST, ZŘEKNUTÍ SE

Postem se nemíní jen zdrženlivost v jídle a jiné projevy sebekázně.  Půst je hlavně zřeknutí se všeho, co je v našem životě zbytečné, co je pro nás jen přebytečnou „zátěží“.  V postu se „držíme zpět“, abychom Bohu otevřeli v našem životě prostor.  Výzva postu je: nebuďme „živi jen chlebem“, ale též Božím slovem.  Proto četba a naslouchání Božímu slovu je důležitým prostředkem pokání...  Člověka nezajišťují zásoby, pojistky a bohatství, ale Otec v nebesích...

ALMUŽNA, ČINĚNÍ DOBRA

Tím, čeho se (postem) vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje.  Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují.  Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, unavené...  Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem.  Almužnou se míní nejen hmotná pomoc...

MODLITBA

Modlitbou se sbližujeme s Bohem.  Modlitba je příležitostí přezkoumat a probrat s Bohem vše důležité z našeho života.  Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se  za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět.  Modlitba je setkávání s Bohem, který má moc do života vnášet světlo, pokoj, sílu...

SMÍŘENÍ

Smíření s Bohem, bližními i se sebou samým.  K pokání neodlučně patří poznání a vyznání všeho špatného z naší minulosti, všech našich špatných cest a následné smíření se.

 

Pokání, obrácení

změna směru, změna smýšlení

 

                  Stůjte na cestách a vyhlížejte,

                  ptejte se, kde je dobrá cesta

                  a vydejte se po ní

                  a vaše duše naleznou klid. 

                                                (Jer 6, 16)

(Jer 6, 16)


Underscore.gif
A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. [1P 4,19]