TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

A D V E N T 

               - Bůh přichází

 

               „Probuď se

             a rozpomeň se,

             že Bůh přichází!

             Dnes, tady, teď!“

 

INFORMACE O ADVENTU

 

              Nový církevní rok začíná první adventní nedělí.  Název pochází z latinského slova „adventus“ (příchod).  V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích.  V adventu se křesťané vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.  Dnes trvá adventní doba 4 neděle před slavností Narození Páně.

 

              V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva a oltáře se nezdobí květinami - na znamení usebranosti a kajícnosti (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění radostného očekávání).  V lidových zvycích je však zdůrazněn i radostný charakter adventu - např. kolední obchůzky, adventní hry či vánoční vytrubování.

 

              Výraznou postavou adventní doby je poslední z řady starozákonních proroků - sv. Jan Křtitel, který je Kristovým bezprostředním předchůdcem.  Jde před Ježíšem a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí.

 

              K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři.  Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici starou více než 2000 let - slavení svátků světel zvaných Chanuka, které spadají na přelom listopadu a prosince.

 

              Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří Králů.  Pak následuje první část liturgického mezidobí.

                                                                         (Podle G. Hánečkové)

 

POSELSTVÍ ADVENTU

              „Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“.  Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu.  Na počátku adventní doby zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“.  Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“.-Jde tedy o činnost, která probíhá stále.

 

 

BŮH MEZI NÁMI

              Advent nám připomíná, že „Bůh přichází“ navštívit svůj lid, aby přebýval mezi lidmi a vytvářel s nimi společenství lásky a života.  Evangelium vyjadřuje tajemství vtělení takto: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“, doslova: „aby svůj stan rozbilo mezi námi“  (J 1, 14).

              Připravit se na Vánoce znamená, nasadit se v budování „příbytku Božího mezi lidmi“.  Nikdo odtud není vyloučen; každý může a má přispět k tomu, aby tento dům byl prostornější a krásnější.

 

BŮH NENÍ „NĚKDE V NEBI“

              Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás nezajímá.  Je Bohem - přicházejícím.  Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt k naší svobodě.  Touží nás potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat s námi.  Jeho advent = příchod je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu pravému štěstí.  Bůh nás přichází spasit.

 

ADVENT NÁS VYBÍZÍ:

abychom svůj zrak obrátili k Bohu, abychom se s Bohem setkávali v modlitbě a v konání dobra, abychom pozvali Ježíše do svého života a společně s Ním budovali příbytek Boží mezi lidmi.  Dnes, tady, teď.¨

                                                   (Podle promluv papeže Benedikta XVI.)

____________________

 

              Současný shon vytvořil jakousi trvalou nespokojenost: čím více máš, tím víc bys chtěl.  A kvůli tomu člověk mnohdy nepoznává, kam chce dojít, nemá nějaký přesný a definitivní účel, ale jen tak bezcílně bloumá sem a tam.

 

              Jako každý rok nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že naše cesta adventem i životem má cíl.  Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby žily naplněný život ve společenství s Bohem.

                                                                       (Podle Josefa Koláčka)

 

 

                     Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl.

                     Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.

                     Na konci noci není noc, ale svítání.

                     Na konci adventu není advent,

                     nýbrž Narození Páně.

                     Na konci smrti není smrt,

                     nýbrž život.

 

 


Underscore.gif
Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; [1K 2,3]