TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

Sv. VALENTIN

- neohrožený přítel Boží

 

 

 

       „Vy jste moji přátelé

       činíte-li co vám přikazuji.“

                    Ježíš (Jan 15,14)

              Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho co konal pro svůj vztah k Bohu.  Když se ho císař zeptal proč neuctívá římské bohy, dle legendy odpověděl: „Tito bohové jsou samá nečistota a hřích.  Jen Kristus je pravý Bůh a pakliže mu uvěříš, bude tvá duše spasena  a ty zvítězíš nad nepřáteli.“  Císař by se snad nechal i přesvědčit, zejména když byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová upřímnou lásku.  Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak.  Císař předal Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě.  Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel.  Dle legendy mu řekl: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak“.  Valentin  přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se.  Dívka pak znovu spatřila světlo.  Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest.  Valentin je před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem.

              Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě.  Křesťané se radovali, pohany pojal hněv a zaútočili na soudcův dům.  Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.

              Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš (srov. Jan 15,14).  Také pro nás platí,že jsme Ježíšovi přátelé, bude-me-li činit to, co nám v evangeliu přikazuje.  Pak poneseme ovoce a Otec nám dá oč ho v Kristově jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se modlil nad slepou dívkou.

 

POZNÁMKA

              Rozšířené Valentinské oslavy mají možná docela pohanské pozadí.  V Římě se totiž 14. února oslavovala bohyně Juno, považovaná za ochránkyni partnerských vztahů v manželství a ochránkyní rodin.  Ženám byly z toho důvodu v rodině dávány květiny.  Také se vytvořila pověra, že svobodná dívka si vezme chlapce, kterého na Valentina spatří jako prvního.  Toho hned z rána s kytkou v ruce využívali mladí nápadníci.

              Podle historiků jsou souvislosti 14. února. se svátkem zamilovaných i v probouzející se přírodě, kdy ptáci začínají své svatební tance.  Posílání Valentinských pohlednic má svůj počátek až v 15. století, kdy první „valentinku“ prý manželce z londýnského vězení poslal orleánský vévoda Charles a tradice se rozšířila až v 19. století.  Pak rostla se zájmy obchodníků.

MODLITBA

„Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého Valentina, aby byl ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost; na jeho přímluvu dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě snášeli všechny obtíže, věrně plnili Tvou vůli a dosáhli věčného života.  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.  Amen.“

       

 

HUMOR JE TAKÉ DŮLEŽITÝ

Stalo se, že Jan XXIII. jmenoval do funkce jednoho biskupa.  Když se s ním po nějaké době setkal, stěžoval si mu nově jmenovaný biskup na to, jaké má starosti při vykonávání své biskupské funkce a jak často nemůže kvůli těmto starostem ani spát.  Papež mu pozorně naslouchal a pak mu pravil: „Drahý otče biskupe, z toho si nic nedělejte!  Když mně zvolili papežem, také jsem pro podobné starosti nemohl spát.  Až jednou se mi v noci ukázal anděl a řekl mi: 'Ale Jeníčku, nedělej se tak důležitým!'  A od té doby jsem spal dobře.

K tomu ještě jedna drobnost.  V ranní modlitbě Jana XXIII., kterou sám složil, se nachází také prosba „za jiskřičku humoru, kterého je také zapotřebí“.  Tato prosba naznačuje, jakou úlohu v duchovním životě přisuzoval Jan XXIII. humoru.  Vím ze zkušenosti, že řada věřících si vzala tuto ranní modlitbu za svou.  Možná, že by se začalo více „jiskřit“ v soumračném čase dneška, kdyby představitel moderního křesťanství papež Jan XXIII. nalezl více následovníků.                 (Josef P. Ondok)

 

RANNÍ MODLITBA PAPEŽE JANA XXIII.

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil.  Je to tvůj dar.  To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj Jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.  Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra.  Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá.  Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.  Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe.  Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně.  Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.  Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.  A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého  alespoň o krůček blíž k tvému Synu.      Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.“

ŽIVOTOPIS

Valentin byl v Římě knězem pravděpodobně za panování císaře Claudia II. Gothica (268-270) a původně byl dle legendy lékařem.  Podle císařova názoru ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství.  Valentin však zamilované  tajně sezdával.  Odtud může pramenit vztah k svátku zamilovaných.


Underscore.gif
aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk' [Ef 3,16]