TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

SVATÝ TÝDEN

                - cesta s Kristem

 

 

 

 

VELIKONOCE

 nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“.  Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě.  Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi: „… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem.“

Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno.  Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno.

 

ZELENÝ ČTVRTEK

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie (mši svatou) a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí …

Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou.  V této síle se pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země.  Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení.

 

VELKÝ PÁTEK

Podle prastaré tradice se dnes neslaví mše svatá, ale obřady na památku utrpení Ježíše.  Ty mají tři části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání.

Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.  Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání.

Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži.  Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě - není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů …).

 

 

VELIKONOČNÍ NOC

Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. 

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční „přechod“ (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.

O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou lyrickou básní chvalozpěv Exsultet.

Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost.  Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události.  Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení.  Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích.

Křest v řečtině znamená ponořovat.  Křest v Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem.  Je to navázání osobního pouta s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z neodvratné moci zla.

 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne).  Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo.  Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“. 

Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc“ - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

 

________

 

NEBOJTE SE!

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,      z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!  A konečně, nebojte se sami sebe!  Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“  Tato slova potřebujeme v dnešní době možná více, než kdy jindy.                                                                    (Jan Pavel II.)

 

 

 

 

 

Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.

                                 (Jan 8, 12)


Underscore.gif
Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. [1Te 2,4]