TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

BOHU NA STOPĚ

Viditelný svět je jako mapa, která zobrazuje nebe - příbytek živého Boha.  Člověk se učí vidět Stvořitele tím, že rozjímá krásu jeho stvoření.  Lidská inteligence může odhalovat ruku Umělce v  podivuhodném díle, které dovršil.  Lidský rozum poznává Boha prostřednictvím přírody.

Ježíš nás naučil vidět ruku Otce v kráse polních květů, nebeském ptactvu, hvězdné noci, poli připraveném ke žni, ve tvářích dětí a v potřebách druhého.  Pokud vesmír pozorujeme se srdcem čistým, uvidíme také Boží tvář (viz Mt 5,8), protože zjevuje tajemství prozřetelné lásky Otcovy.

Boha, který svět přesahuje a současně je ve svém stvoření nejintimněji přítomen, ale nelze s jeho stvořením ztotožňovat.

                                                                                  (Podle Jana Pavla II.)

 

VÍRA OSVĚCUJE NAŠI CESTU ŽIVOTEM

Hledat Boha je dobrodružství.  Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu povede.  Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozenému Kristu.

Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami.  Jsme-li však rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích vždycky přímá.  Jediná věc nás může skutečně zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl.  Není-li jím Bůh, počítejme s tím, že promarníme hodně času.  Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárneme.  Máme-li však pořád Boha před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest.

              Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli.

              Po všechny dny a noci života,

              ve všech údolích i na vrcholcích hor

              máme vždycky vztažný bod.

                           (Zpracováno podle knihy W. Stinissena „I dnes je den Boží“).

 

FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU  - dokončení.

Bůh trapič

Takový bůh si v lidském utrpení přímo libuje.  Kdo se má dobře, měl by mít pomalu pocit viny a honem si nějaké trápení vyrobit.  Člověk s takovou představou působí tísnivě, i když se může vykázat náročnými asketickými výkony.  Možná v nich vidí prostředek k získávání zásluh a božího uznání, potvrzení své hodnoty, proto je tolik vyhledává.

Ale: Bůh nám neslíbil, že ze světa odstraní veškeré trápení.  Ani křesťanovi se utrpení nevyhne.  Bůh však slíbil sílu a pokoj, aby nás utrpení nezdrtilo.  Již Starý zákon nás ujišťuje, že „z rozmaru lidské syny nepokoří ani nezarmoutí“ (Pláč 3, 33).  V evangeliích vidíme, že Ježíš nemoci nerozdával, ale uzdravoval.

 

 

Bůh - „Cosi“ nad námi

Podle tohoto pojetí je Bůh jen vysoká inteligence, vyšší moc, vesmírná, všepronikající energie.  Ale ne živá bytost, s níž je možné žít ve vztahu.  Člověk rozumem uznává, že Bůh může existovat, ale nekomunikuje s ním.  Tento bůh nezná cit.  Nemá soucit ani se mnou ani se světem.

Ale: Bůh je živou osobou, se kterou můžeme mít osobní vztah.  Přichází v Ježíši Kristu na Zem, aby člověka oslovil, dal se mu poznat, nabídl mu svou pomoc a cestu k sobě.  Křesťanská víra není jen uznáním Boží existence nebo ztotožněním se s naukou o Bohu, ale navázáním a prohlubováním osobního vztahu s Bohem.  Je to život s Bohem.

                       (Podle K. Lachmanové - www.víra.cz/glosar/karikatury)

 

                           Jeho věčnou moc a božství lze vidět,

                           když lidé přemýšlejí o jeho díle.     (Řím 1,20)

 

 

MODLITBA SV. FRANTIŠKA

 

              Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje

 

              Tam, kde je nenávist, ať přináším lásku.

 

              Tam, kde je zranění, ať přináším odpuštění.

 

              Tam, kde je neshoda a rozbroje,

 

              ať přináším jednotu.

 

              Tam, kde jsou pochyby, ať přináším víru.

 

              Tam, kde vládne omyl, ať přináším  pravdu.

 

              Tam, kde je zoufalství, ať přináším naději.

 

              Tam, kde je smutek, ať přináším radost.

 

              Tam, kde je temnota, ať přináším lásku.

             

              Dobrý Bože, dej ať nehledám tak moc

 

              abych byl utěšen, ale abych utěšoval,

 

              abych byl chápán, ale abych porozuměl druhým,

 

              abych byl milován, ale abych miloval.

 

              Neboť když dáváme, tehdy dostáváme,

 

              když odpouštíme, tehdy se odpouští nám,

 

              když umíráme, tehdy se rodíme pro věčný život.

 

                                                                 (Sv. František z Assisi)

BŮH SICE NENÍ KVĚTINA, ALE ...

 

                              Bůh sice není květina,

                              ale v každé květině prošel okolo nás.

 

                              Věřím, že ve všem,

                              co žije, zanechal Bůh stopu své lásky.

 

                              Věřím v Boha

                              a v každém stéblu trávy čtu jeho autogram.

 

                                                                                       (Phil Bosmans)


Underscore.gif
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. [Žd 10,24]