TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DOVOLENÁ - ODPOČINEK - VOLNO

 

 

 

 

„Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili.  Řekl jim: Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“  (Mk 6, 30) - tímto vybídnutím Ježíš pozval své učedníky na „prázdniny“, tj. do ústraní, k modlitbě, a také k jídlu.  Pro velké zaneprázdnění totiž neměli ani čas jíst.  Dovolená - odpočinek - volno - k tomu tedy vyzval sám Kristus.

 

Proč odpočinek?  V Bibli je přece ukázněná pracovitost velmi vyzdvihována.  „Šest dní pracovat budeš a konat všelikou svou práci…“ - píše se v Desateru.  Přesto jeden den v týdnu to má být jinak, podtrhuje posvátný text.  Odpočinutí o šabatu (v oddělený den) není ponecháno volnému rozhodnutí člověka, neboť se stalo přikázáním.  Aby práce člověka nezotročila, potřebuje od ní mít každý odstup.  I otroci v hebrejských rodinách, dokonce i tažná zvířata měli mít jeden den pokoj od práce, aby se jim nestala božstvem anebo otrokářem.

 

Pojďte ke mně všichni

„Naše  hospodářství připomíná bizarní obraz lidí, kteří běží v řadě za sebou a každý drží tomu, kdo běží před ním, za zády pistoli.  Tak se vzájemně udržují v poklusu a stávají se zajatci,“ takto charakterizoval dnešní zaneprázdněný životní styl utrechtský kardinál Adrianus Simonis.  Jeho charakteristika dovedně naznačuje i stres, který je daní za vymoženosti nové doby.  O to spíš potřebujeme pobývat na „pustých místech“, a to nejen se svými blízkými, ale stejně tak i se svým Pánem.  Vždyť on říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším“. (Mt 11, 28-30).

Takové odpočinutí, o němž Ježíš mluví, nalézá člověk v nejvlastnějším slova smyslu při „hostině chudých“.  Tam, kde člověk odkládá své zásluhy a výkony, zatímco Pán bere chléb, vzdává díky a rozdává ho se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává…“  Proto i ve dnech dovolených máme myslet na to, že pravá rekreace nespočívá ve vydávání peněz, ale v přijímání Ježíše.                                                      (Martin T. Zikmund)

________

 

POVINNOST ÚČASTI NA MŠI SVATÉ O DOVOLENÉ

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.“  Tak zní třetí přikázání v Mojžíšových knihách.  O nutnosti nedělního odpočinku není pochyb.  V Katechismu katolické církve je napsáno, že den odpočinku má sloužit nezbytnému uvolnění mysli i těla, dobrým skutkům a službám, které potřebují nemocní a slabí.  Také pozornosti své rodině a růstu vnitřního a křesťanského života.

Povinná účast na mši svaté nejen o prázdninách je dána Kodexem neboli sborníkem církevního práva.  Splní se účastí na mši konané katolickým obřadem v neděli a zasvěcené svátky.  Nebo v předvečer.  Omluvit mohou středně vážné příčiny.  Katechismus uvádí nemoc nebo péči o kojence.  Patří sem také péče o nemocné nebo mimořádně užitečná či neodkladná práce.  Ale i přílišná vzdálenost kostela, špatné počasí, nemožnost dopravy.  Omluveny jsou i těhotné ženy nebo nutné obstarávání domácnosti.  Zkrátka středně vážné příčiny.  Mezi ně patří i obtíže účasti na mši v cizích zemích, kdy katolický kostel je v nedohlednu nebo kdy jeho návštěvu znemožňují jiné důvody.  V případě těchto nemožností Kodex katolíkům doporučuje účast na bohoslužbě slova, nebo aby se věnovali modlitbě sami, v rodině či ve společenství rodin.  Kdo je prozíravý, domluví se dopředu se svým farářem, který může udělit dispens neboli zprostit svého farníka povinné účasti na nedělní mši o dovolené.

 

Mše svatá je všude stejná

Jiným problémem je porozumění mši v cizích zemích.  Kdo kdysi uměl latinsky, mohl rozumět bohoslužbě i v Japonsku.  Dnes se jednota církve může ukázat ještě výmluvněji.  Katolický řád mše svaté je na celém světě dán přesnými předpisy neboli rubrikami.  Nemůže se stát, že bychom se ve mši v cizím prostředí neorientovali.  Možných úprav mešního řádu podle různých skupin lidí, kteří se sejdou, nebo podle zvláštních příležitostí není tolik a nejsou tak velké, abychom nepoznali, kde právě se mše nachází.  Jako hosté musíme nahlížet případné odlišnosti s porozuměním, podobně jako tamní obyvatelé u nás přijímají naše poněkud chladnější vyjádření společenství s Pánem Bohem.  Kromě těchto odlišností by v cizině mohlo potěšit přijetí tamními křesťany.  Jednota, kdysi vyjadřovaná latinou, je dnes nahrazena také zájmem o příchozího.  Podle toho, jak vás v cizím kostele přijmou, poznáte, do jak živého křesťanského společenství jste vstoupili.  Nedivte se, když se vás zeptají na váš domov, ubytování nebo nabídnou pomoc.  Buďte připraveni jim na požádání v kostele vyprávět o domově i o tom, co se vám u nich líbí.

                                                                                    (P. Pavel Kuneš)

______

 

Milí přátelé,

přeji Vám všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených, ochranu Boží doma i na všech Vašich cestách.

 

                                                    Váš

 

             „Pojďte ke mně všichni,

            kdo se lopotíte a jste obtíženi,

            a já vás občerstvím“ Ježíš (Mt 11, 28)

 

 

 

 


Underscore.gif
až se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, až aspoň trochu užiju radosti ze společenství s vámi. [Ř 15,24]