TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M. Kirov - kostel sv. Václava v Torontu

VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ

-  vítězství života

STRUČNÁ HISTORIE VELIKONOC

- Velikonoce jsou svým původem svátky jara.

- Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví.

- Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

 

SMYSLU (KŘESŤANSKÝCH) VELIKONOC POROZUMÍME NA POZADÍ VELIKONOC ŽIDOVSKÝCH

 

Židovské Velikonoce (pesach)

Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele).  Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta.  Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů.  Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu.  Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla bez povšimnutí.  Odtud pochází židovský název velikonoc „pesach“ - „uchránění, ušetření, přejití“.

 

Křesťanské Velikonoce

Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchrana neskončila.  Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti.  Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti.

Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je spása“.  Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady.  On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt.  Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny.

Ve smrti ale nezůstal.  Byl vzkříšen.  Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu“ - vyjití, „pesachu“ - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího.  Tato cesta je otevřena pro každého z nás…

Svátek velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.

Svátek velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.

TY A JEŽÍŠ: NEPŘEMOŽITELNÁ DVOJICE

Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám  předem půjde naší cestou. (Svatý Augustin.)

V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční bohoslužby liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil.  Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem.  Velikonoce nám  dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy .                    (Johannes B. Brantschen.)

__________

 

              Velikonoce znamenají

              že láska a život jsou silnější než smrt,

              že hrob není konečnou stanicí života,

              že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,

              že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,

              že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet

              vzkříšení my sami na sobě

              a že můžeme k životu probouzet i druhé.

__________

 

JE NAD ČÍM ŽASNOUT

My lidé rádi žasneme.  Vyskočíme z křesla, když dá střelec parádní branku nebo tenista odpálí smeč.  Udělujeme stovky cen hercům ale také třeba zapáleným učitelům, kteří nám pomohli dívat se na život jinak.  Byli jsme stvořeni se schopností žasnout; uctívat něco nebo někoho je nám vlastní.

Bohužel tyto naše vrozené schopnosti jsou většinou nasměrovány spíše na nedokonalá Boží stvoření než na Stvořitele.  Proč v nás třeba středeční západ slunce nevyvolá větší ohlas než nedělní gól?  Proč nás denní četba Písma nezaujme tolik jako četba novin?  Proč bojujeme o poslední lavice v kostele a o první řady na rockovém koncertě?

Žasneme dnes nad speciálními filmovými efekty, ale nestojíme - či lépe neklečíme - v úžasu před Bohem.  Samozřejmě, chceme-li stát v úžasu před Bohem, pomůže nám, když budeme v jeho přítomnosti.  Zastavili jste se někdy před Pánem, který je přítomen v Nejsvětější svátosti, abyste si uvědomili, jak ohromující vlastně Bůh je?  Poklekli jste někdy před ním z úcty?  Pokud ne, zkuste to.  Bůh nesestoupil z nebe, aby prodléval ve zlatém svatostánku, ale aby přebýval ve vašem srdci.  Je to Bůh, který stvořil nejen celý vesmír, ale je to také Otec, který utkal každé vlákno vašeho těla v lůně vaší matky (Ž 139,13) a má spočítány i všechny vlasy na vaší hlavě (Mt 10,30).                            (Mark Hart z knihy „Crash test“)

 

        Kristus byl vzkříšen jako první,

        v něm všichni dojdou života.

                                                                             (1 Kor 15, 20-22)


Underscore.gif
Kdyby služba levitských kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova, a nezůstat při kněžství podle řádu Áronova? [Žd 7,11]