TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Říjen '17
Září '17
Čer./Srp. '17
Červen '17
Květen '17
Duben '17
Březen '17
Archív...
Page Title

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Hle, pošlu  před tebou anděla,

           aby nad tebou po cestě bděl

           a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil.

          

           Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu

           a nebouři se proti němu.

           V něm přebývá mé Jméno.

           Jestliže budeš jeho hlasu bedlivě naslouchat

           a budeš dělat, co říká,

           budu nepřítelem tvých odpůrců.

          

           Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.

                          (Bible, Exodus 23, 20-23)

 

 

KDO JSOU ANDĚLÉ?

Anděl je v první řadě název úkolu (sv. Augustin)

Andělé jsou celým svým bytím Boží služebníci a poslové, kteří slouží při uskutečňování Božích záměrů.

Jsou to čistě duchové nesmrtelné bytosti, mající rozum a vůli.

 

ANDĚLÉ A JEŽÍŠ KRISTUS

Kristus udělal z andělů posly svého plánu záchrany a pomoci člověku. 

Celý život Ježíše Krista je obklopen působením andělu:

jejich chvalozpěv zní při Kristově narození, ochraňují Ježíšovo dětství, obsluhují ho na poušti, a dodávají mu síly ve smrtelné úzkosti.  Andělé také oznamují radostnou zvěst o vtělení a o Ježíšově vzkříšení.  Při Kristově druhém  příchodu, který ohlásí, mu budou sloužit při jeho soudu.

 

ANDĚLÉ V ŽIVOTĚ (každého) ČLOVĚKA

Od dětství až k hodině smrti je lidský život obklopen přítomností andělů.  Každý má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho chránil a vedl k naplněnému životu.

Člověk potřebuje ochranu andělů ze dvou závažných důvodů:

v prvé řadě proto, že je nedokonalou a porušenou bytostí (důsledkem hříchu - odmítnutím Boha), a dále proto, že je předmětem neustálých satanových útoků a nástrah. 

Sv. Tomáš Akvinský říká: „Aby nebyly podmínky zápasu nerovné, člověk dostává jako náhradu v prvé řadě pomoc Boží milosti a v druhé řadě ochranu andělů.“ 

 

 

Posláním andělů není ale pouze odvracet zlo, nýbrž především vést k dobru.   Anděl nás vždy a všude provází a spolupracuje na našem dobrém konání.  Láska andělů k nám je čistá, silná, nepodléhá žádným výkyvům, neochabuje a je nezištná.  Přítomnost této lásky zakusí všichni, kteří se jí otevřou. 

Člověk se k andělům může obracet ve všech chvílích svého života s prosbou o ochranu, vedení a pomoc.

 

„ANDĚLEM“ MŮŽE BÝT I KAŽDÝ ČLOVĚK

Máš problém.  Nemůžeš dál.  Nejde to.  Už jsi hotov.  Tu někdo jiný dostane vnuknutí, jakýsi tichý a naléhavý příkaz jít za tebou, prokázat ti lásku, pomoci ti, potěšit tě, ukázat řešení, dát ti radu, udělat rozhodný krok.  Potom řekneš: „Ty jsi anděl!“   Tma se prosvětlila, starost zmizela, život je zase plný jasu.

Potkal jsem již spoustu andělů.  Často na ulici, v lidském hemžení.  Najednou tu byli, podali mi ruku, pomohli rozřešit problém, a zase zmizeli, aniž by čekali na poděkování.

„Andělem“ můžeš být i  ty sám.                                (Phil Bosmans)

 

ZKUŠENOST PAPEŽE PIA

„Když se mi stane, že se musím setkat s nějakou problematickou osobou, obracím se ke svému andělu strážnému.  Celou záležitost mu svěřím do rukou a prosím ho, aby se přimluvil u anděla strážného toho člověka a prosil ho, aby uklidnil a osvítil svého chráněnce.  Rozhovor se pak velice usnadní.“  (Pius XI.)

 

                           MODLITBA K ANDĚLU STRÁŽNÉMU

 

                     Anděle Boží, strážce můj,

                     rač vždycky být ochránce můj:

                     mě vždycky veď a napravuj,

                     ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

                     Ctnostem svatým mě vyučuj,

                     ať  jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

                     Tělo, svět, ďábla přemáhám,

                     na tvá vnuknutí pozor dávám.

                     A tak s tebou ve spojení

                     ať vytrvám do skonání,

                     po smrti pak v nebi věčně

                     chválím Boha ustavičně.  Amen.

                                                   

             Andělé

             tě budou chránit na všech tvých cestách

 

                      

                          Jakmile nastane noc,

                    pošle ti Bůh anděla,

                    aby ti rozsvítil několik hvězd.         

                                                                             (Phil Bosmans)

 


Underscore.gif
Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. [1J 2,18]