TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Srpen '20
Červenec '20
Červen '20
Květen '20
Duben '20
Březen '20
Led./Únor '20
Prosinec '19
Listopad '19
Září/Říjen '19
Čer./Srp. '19
Červen '19
Květen '19
Duben '19
Březen '19
Únor '19
Leden '19
Prosinec '18
Listopad '18
Říjen '18
Září '18
Čer./Srp. '18
Červen '18
Květen '18
Duben '18
Březen '18
Únor '18
Leden '18
Prosinec '17
Listopad '17
Archív...
Page Title

 

 

NEMOC, UTRPENÍ, ...

- Svátost pomazání nemocných

.HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2. ÚNORA

Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice.  Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.  Tento svátek je obohacen symbolem svěcení svící, které mají významnou symbolickou úlohu.  Svíce sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo…

 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Nemoc a utrpení patří k lidskému životu.  Dříve, nebo později, ve větší či menší míře, na sobě či u druhých, každý z nás se s nimi někdy setká.

Prokok Izaiáš ve Starém zákoně ohlašuje  čas, kdy Bůh odpustí každou vinu a vyléčí každou nemoc (Iz 33,24).  V Novém zákoně jsme svědky Ježíšova soucitu s nemocnými.  Četná uzdravení nemocných všeho druhu jsou jasným znamením příchodu Božího království.  Ježíš ale nepůsobí pouze jen jako lékař těla, ale také má moc odpouštět hříchy - nemoc duše.  Ježíšova láska k trpícím jde tak daleko, že se s nimi zcela ztotožňuje: „Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě…  Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25, 36.40). 

Nemocní se snažili Ježíše i jen dotknout, „protože z něho vycházela síla a všechny uzdravovala“ (Lk 6, 19).  Podobně i my zakoušíme Ježíšův uzdravující dotyk - skrze svátosti.  Jedna ze sedmi svátostí je dokonce zvláštním způsobem určena k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí: pomazání nemocných.

„Je někdo z vás nemocný?  Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jak 5, 14-15). 

Jakubův list nám dosvědčuje víru prvních křesťanů, že křesťan ani v nemoci a v utrpení nezůstává opuštěn, ale že i za této situace je zahrnut Ježíšovou láskou.  Z uvedeného úryvku můžeme také vyčíst některé důležité charakteristiky svátosti pomazání nemocných:

pomazání nemocných uděluje představený církevní obce - dnes biskup nebo kněz

podstatou slavení této svátosti je pomazání olejem, doprovázené modlitbou kněze

pomazání nemocných působí jak na tělo, tak na duši.

 

Kdo může tuto svátost přijmout?

 

Mezi lidmi občas panuje strach z této svátosti.  „Kněze nevolejte, ještě neumírám!“  Podobná zvolání uslyšíme tam, kde se svátost nemocných prezentuje jako „poslední pomazání“.  Jistěže v mnoha případech doprovází tato svátost poslední okamžiky lidského života.  Pomazání nemocných ale není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají.  Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, kdy věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří.

Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě.  Pomazání má přece nemocného posílit a zachránit. Křesťan může požádat o svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní (míra závažnosti nemoci se posoudí bez zbytečné úzkostlivosti), a stejně tak když se nemoc zhorší.  Také je vhodné přijmout tuto svátost před závažným lékařským zákrokem (operací), je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění.

Ale svátost nemocných je možno udělit též starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když není přímo vidět nějaké nebezpečná nemoc.  Nikdy se nemá přijetí pomazání nemocných zbytečně oddalovat.  Zemřelým se svátost nemocných  neuděluje.

Svátost nemocných je možné udělovat v kostele, v rodině i v nemocnici.  Doporučuje se, aby této svátosti předcházela svátost smíření (svatá zpověď) a pokud je to možné, aby nemocný přijal svaté přijímání.

 

Co je potřeba připravit pro přijetí pomazání nemocných?

 

Nejdůležitější je kněze vůbec zavolat.  Na to není nikdy příliš brzy.  Mnoho lidí špatně odhadne závažnost nemoci, nebo také důležitost modlitby.  Velká zodpovědnost v tomto případě leží na těch, kteří se o nemocného starají.  Ti také mohou nemocnému prokázat velkou službu společnou modlitbou.

 

Jaké jsou účinky pomazání nemocných?

 

spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením

vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci

odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout odpuštění ve svátosti smíření

uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše

připravuje na přechod do věčného života.

 

 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,

nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.  To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“

 

                                                                                                   („srov. Jan 8, 12; 1,5)


Underscore.gif
Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. [F 1,20]